DISCOUNT AUTOMATIC AT CHECKOUTMystery of Chess Boxing

Regular price $179.00

Shipping calculated at checkout.

(Hong Kong/Taiwan, 1979)       aka Ninja Checkmate, Shuan Ma Lian Huan        d. Joseph Kuo       with Jack Long, Yi-Min LI, Kuan-Wu Lung, Siu-Tin Yuen, Tien-Chi Cheng, Chi-Sheng Wang.

US 1 Sheet      TF/R       27 x 41"       FINE      

$179