DISCOUNT AUTOMATIC AT CHECKOUTGallant Boxer

Regular price $35.00

Shipping calculated at checkout.

(Taiwan, 1972)       aka Yi Shen Shi Dan        d. Su Yang       with Yu Wang, Hsiang Li, Yuan Yi, Sha-Li Chen, Paul Chang, Hung Lieh Chen, Yin Ling.

Italian Locandina       F/R       13 x 28"       VERY GOOD/FINE

$35